Академічна доброчесність

Поняття академічної доброчесності

Відповідно до Статті 42 Закону України «Про освіту» академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».


Основні види порушень академічної доброчесності

   Частина 4 статті 42 Закону України «Про освіту» визначає такі основні види порушень академічної доброчесності:

Академічний плагіат — «оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства».

Самоплагіат — «оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів».

Фабрикація — «вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі чи наукових дослідженнях».

Фальсифікація — «свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень».


Списування — «виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання».

Обман — «надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування».

Хабарництво — «надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі».

Академічна відповідальність

   Академічна відповідальність не є різновидом юридичної відповідальності і не заважає притягненню осіб чи закладів (установ) до юридичної (кримінальної, адміністративної, цивільної чи дисциплінарної) відповідальності у випадках, передбачених законами. Основні види академічної відповідальності встановлені Законом України «Про освіту».
Згідно із частиною 6 статті 42 до основних видів академічної відповідальності здобувачів освіти належать:

  • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
  • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
  • відрахування із закладу освіти;
  • позбавлення академічної стипендії;
  • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання.

https://youtu.be/WbtyH7880QE?si=qfZif41RCnOv_I2d

Шановні здобувачі освіти коледжу! Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні щодо дотримання принципів академічної доброчесності в коледжі.  Участь добровільна, відповіді чесні. Дякуємо!


https://docs.google.com/forms/d/1v2sACWrrwAnIfbqTynXn1RQImh20AR_MgPjOiqxbBbs/edit

Результати опитування

21 жовтня світова спільнота відзначає  Міжнародний день академічної доброчесності. Напередодні свята заступник директора з виховної роботи Світлана Русин провела відкритий діалог зі здобувачами освіти коледжу. 

Учасники заходу мали змогу дізнатися про сутність і принципи академічної доброчесності, види плагіату, отримати поради щодо академічного письма, а також ознайомились з системою запобігання і виявлення плагіату у ВСП «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України».

Сприяння розвитку системи академічної доброчесності є важливим напрямом діяльності коледжу. В коледжі створено нормативну базу із забезпечення академічної доброчесності.

Навчальна частина коледжу активно популяризує серед учасників освітнього процесу дотримання принципів академічної доброчесності.