Аналіз опитування здобувачів освіти

СХВАЛЕНО ТА ОБГОВОРЕНО на засіданні методичної ради Протокол від 23.02.2023 № 5 Юрій МОРОЗ

Аналіз опитування здобувачів освіти щодо якості надання освітніх послуг у ВСП “Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України»

Моніторинг якості освіти

Результати опитування здобувачів освіти

Опитування проходило в електронній формі за допомогою Google Forms    з першого по третє лютого 2023 року. Участь в опитуванні взяло 218 здобувачів освіти, що становить 61 відсоток від загального контингенту. Анкетування було анонімним та передбачало визначення відповідності викладання сучасним потребам здобувачів освіти, налагодження зворотного зв’язку зі студентською аудиторією, вироблення рекомендацій щодо підвищення якості викладання, організації комунікації між викладачами та здобувачами освіти.

 1. Вкажіть назву освітньо-професійної програми (спеціальність).
 2. Наскільки Ви задоволені навчанням за обраною освітньою/освітньо-професійною програмою за п’ятибальною шкалою (1-5), де:  1 – незадовільно, 5 – відмінно.
 3. Висловіть свою думку щодо оцінки якості надання освітніх послуг в коледжі?
 4. Які навчальні дисципліни викладаються Вам на високому професійному рівні?
 5. Викладанням яких навчальних дисциплін Ви незадоволені, і вважаєте, що  вони не сприяють Вашому професійному становленні?
 6. Наскільки Ви задоволені організацією та місцем проходження практики в коледжі? Оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: 1 – незадовільно, 5 – відмінно.
 7. Достатньо Вам навчально-методичного матеріалу з дисциплін, які надають викладачі? а) Так  б) Ні  в) Важко відповісти г) Інше (вкажіть).
 8. Яким чином введення дистанційного навчання вплинуло на освітній процес. Ваше бачення удосконалення формування професійних компетентностей у процесі дистанційного навчання: а) Знизилась якість освіти   б) Покращилась якість освіти   в) Все без змін  г) Важко відповісти
 9. Оберіть чинники, які, на Вашу думку, могли б посприяти підвищенню зацікавленості у навчанні (можна обирати кілька варіантів відповідей): а) Впровадження нових методів викладання  б) Професійність викладачів  в) Навчання за індивідуальним планом  г) Оновлення змісту навчальних курсів д) Наявність сучасної навчально-методичної літератури  е) Можливість вибору викладача дисципліни  є) Нічого ж) Інше
 10. Оцініть якість взаємодії співробітників коледжу (викладачі, куратор, завідувач відділення, заступники директора, директор) зі здобувачам освіти  за п’ятибальною шкалою (1-5), де: 1 – незадовільно, 5 – відмінно.
 11. Як Ви вважаєте, чи всі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для Вашої професійної діяльності (оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: 1 – незадовільно, 5 – відмінно.
 12. Назвіть навчальні дисципліни які, на Вашу думку, найбільш актуальні для майбутньої спеціальності.
 13. Оцініть чіткість та зрозумілість критеріїв оцінювання навчальних досягнень ( оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: 1 – незадовільно,    5 – відмінно.
 14. Як змінився у процесі навчання Ваш загальний  рівень знань? а) Значно покращився б) Покращився в) Не змінився г) Інше
 15. Ваші побажання та пропозиції щодо підвищення  якості освітнього процесу в коледжі?

Здобувачі освіти висловили пропозиції щодо підвищення  якості освітнього процесу в коледжі та оцінили, яка саме допомога їм потрібна: зменшити обсяг теоретичного матеріалу та об’єм матеріалу для самостійного вивчення; освітній процес проходить на високому рівні; проведення відкритих виховних заходів; хотілося б побільше екскурсій під час  практичного навчання.

ВИСНОВОК: на підставі проведеного онлайн-опитування та аналізу отриманих даних можна зробити висновки про задоволеність здобувачами освіти методами навчання і викладання, які використовуються в коледжі під час їхнього навчання, а також про їхню ознайомленість та переважну задоволеність процедурою контролю й оцінки знань. Аналізуючи відповіді на питання стосовно інформаційної, консультативної та соціальної підтримки студентів, можна відзначити, що оцінка якості надання такої підтримки є позитивною, а ознайомленість студентів з можливістю отримання даної підтримки – високою. Також результати опитування зазначають, що студенти ознайомлені із процедурою формування індивідуальної освітньої траєкторії та вибору навчальних дисциплін; практична підготовка відповідає тенденціям розвитку та враховує співпрацю з роботодавцями у формуванні цілей, завдань та змісту.

Здобувачі освіти виокремлюють високий ступінь якості інформаційної підтримки навчання в коледжі, через доступ до онлайн платформи та наголошують, що якість навчання та викладання в коледжі за освітньо-професійною програмою здійснюється на високому рівні. Загалом, можна вважати, що дане опитування дозволило зафіксувати певні тенденції та окреслити низку проблемних питань пов’язаних з системою забезпечення якості освіти у коледжі. Дослідження дало змогу виявити велику кількість коментарів, зауважень та побажань здобувачів освіти коледжу. Опитування стало для частини студентів можливістю висловити свою думку: «наболіле» або ж своє захоплення. Слід зазначити, що загалом оцінка студентів була об’єктивною, у відкритих відповідях йшлося як про зауваження і рекомендації, так і про позитивні моменти чи враження. В опитуванні взяли участь насамперед ті, хто мав чітко окреслену думку, позитивну чи негативну, й більше того, прагнув донести її до адміністрації шляхом відкритих відповідей. Опитування є важливим механізмом зворотного зв’язку та джерелом інформації як для викладачів, так і для адміністрації коледжу. Опитування дало можливість виявити проблемні ситуації та за можливості скорегувати чи виправити їх.