Відкриті заняття

Викладач-методист Світлана Русин провела показове заняття з історії України в академічні групі Е-1 на тему “Рух Опору в Україні”.

Питання плану розглядали за допомогою інтерактивного прийому, роботи в групах, доповідей студентів із показом презентації.
Впродовж заняття студенти чітко висловлювали свої думки в доповідях і виступах, активно відстоювали точку зору. У такій роботі студент одержує можливість побудови власної думки, що обумовлює високий рівень інтелектуальної й особистої активності.
Влучно підібраний презентаційний матеріал дозволив лектору застосувати прийоми розповіді, пояснення, коментування і зберегти увагу слухачів протягом усього заняття. Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на високому методичному рівні та відповідає сучасним вимогам.
Застосовування різноманітних методів та прийомів  сприяло встановленню  контакту з аудиторією, викликало емоційний відгук у студентів,  сприяло формуванню стійкої  позиції  та активізації їх пізнавальної діяльності; окреслена паралель із сьогоденними подіями викликала багато емоцій та переживань.
Заняття з обміну педагогічним досвідом відвідали заступник директора з НР старший викладач Юрій Мороз, завідувач навчально-методичного кабінету Віталія Шпір, завідувач відділення Оксана Русанюк та практичний психолог Вікторія Папп. 


До 85-річчя Карпатської України 12.03.2024 в Комунальному закладі Хустський краєзнавчий музей відбулася конференція – відкрите заняття із студентами Закарпатського лісотехнічного фахового коледжу. Тема конференції: “Карпатська Україна. Наш край у другій світовій війні “. На конференції були присутні:  заступник директора з навчальної роботи Мороз Юрій Миколайович, викладачі та студенти коледжу. Активну участь у проведенні конференції взяли викладач суспільно-гуманітарних дисциплін  Луканець Ігор Михайлович, студенти коледжу і працівники музею.


Для підприємств особливе  місце в системі управління займає планування, яке є підґрунтям для всіх управлінських рішень. Планування дозволяє перевірити цінність будь-якої структури, її поточний стан, фактори, які пов’язані з досягненням бажаного майбутнього. Оскільки підприємство діє в умовах мінливого зовнішнього середовища, питання ефективного планування є досить актуальним для усіх суб’єктів господарювання. В сучасних реаліях здобувачі освіти мають уміло і ефективно розподіляти і планувати свій час, а в майбутньому для досягнення кар’єрного росту уміти ставити перед собою цілі та мету. Тому студенти мають розуміти, що планування є дуже важливим для реалізації цілей як для окремої людини так і для підприємства в цілому. Питання, пов’язані з плануванням підприємства, розглядаються в курсі дисципліни «Основи менеджменту», тому  23 лютого викладачем вищої категорії  Шимон Тетяною Михайлівною було  проведено  відкрите заняття для студентів групи ЛГ-4 та ЕНС-4 на тему: «Планування в організації».

Тип заняття: лекція (комбіноване заняття).

Мета заняття: 1.) Навчальна:

 •  розглянути суть та види планування;
 •  розкрити суть стратегічного планування та охарактеризувати його основні елементи;
 •  пояснити формулювання місії та цілей організації;
 • виділити основні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації;
 • виділити сильні та слабкі сторони організації, можливості і загрози.

2.) Виховна:

 • охарактеризувати погляди на планування в організаціях у сучасних реаліях;
 •  сприяти формуванню економічного мислення майбутнього фахового молодшого бакалавра.

     Відкрите заняття відвідали: голова циклової комісії, методист комісії та викладачі. При обговоренні заняття було наголошено про доцільність обраної теми відкритого заняття в сучасних реаліях та  високий рівень його проведення.


7 березня Мамчич Тетяна Степанівна провела лекційне заняття в групі ДМТ-2 на тему: «Способи розпилювання». У ході заняття студенти мали змогу закріпити свої теоретичні знання, відповідаючи на питання викладача під час фронтального опитування, тестових завдань, демонстрації наочності. Викладач забезпечила мотивацію пізнавальної діяльності шляхом презентації лекції, а теоретичний матеріал поєднувався з конкретними прикладами із виробництва. Свою педагогічну майстерність викладач спрямувала на створення ситуації розвитку критичного мислення студентів: у формі бесіди актуалізувала попередньо вивчений матеріал у розрізі вивчення нової теми. За допомогою мультимедійних засобів було вичерпно донесено інформацію та наочно продемонстровано теоретичний матеріал.

У рамках роботи з вивчення педагогічного досвіду викладачів коледжу, викладачем деревообробних дисциплін вищої категорії було проведено заняття з обміну досвідом.

 Показове заняття завжди дає змогу оцінити якість професійного зростання педагога, цього разу присутні впевнились, що безперервний розвиток є запорукою успішної освітньої діяльності. На занятті були присутні: завідувач відділення, завідувач навчально-методичного кабінету, голова циклової комісії деревообробних дисциплін та члени комісії. Показове заняття – одна з основних форм удосконалення методики викладання, підвищення педагогічної майстерності, обміну досвідом роботи.


14 лютого 2024 року в академічній групі ЕНС-3 спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» викладачем фахових дисциплін Віталією Шпір було проведено показову інформаційну лекцію з елементами візуалізації з навчальної дисципліни «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» на тему: «Методи очищення стічних вод».

Викладач на початку заняття чітко окреслила мету та озвучила завдання лекції. Заняття відповідало змісту робочої програми, а методи і прийоми навчання – поставленим завданням. Актуалізацію опорних знань і практичного досвіду Віталія Шпір професійно подала за допомогою електронної презентації із дотриманням чіткої послідовності виконання технологічних процесів очищення стічних вод. Для якісного засвоєння нових знань викладач використала цілий ряд методичних напрацювань із застосуванням мультимедійних засобів та відеоматеріалу. На занятті підтримувався зворотний зв’язок. Після кожного блоку заняття Віталія Володимирівна узагальнювала опрацьоване і акцентувала увагу студентів на найважливіших і складних моментах. На занятті спостерігалось професійне використання міждисциплінарних зв’язків. Викладач акцентувала увагу студентів на екологічності методів очищення води, використання прогресивних технологій і сучасного обладнання.

Підбиваючи підсумки заняття, члени циклової та атестаційної комісії відмітили інноваційний характер лекції–візуалізації. Обраний викладачем тип лекції сприяв навчанню студентів перетворювати усну й письмову інформацію у візуальну форму, що завдяки систематизації й виокремленню найбільш значущих, суттєвих елементів змісту навчання формує у них професійне мислення.

Запрошені представники адміністрації коледжу, практичний психолог та члени циклової комісії дали позитивну оцінку проведеному заняттю і відзначили професійне зростання викладача.


У сучасному глобалізованому світі англійська мова стала необхідним інструментом для спілкування, освіти, кар’єрного росту та розширення культурного розуміння. Це мова, яка об’єднує людей з різних країн та допомагає їм впоратися з викликами сучасного світу.

Знання англійської мови покращує якість життя та відкриває нові можливості,  є важливим компонентом професійної діяльності  фахівців будь-якої сфери.

26 жовтня викладач вищої категорії Сливка Мирослава Василівна провела відкрите заняття з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів групи Е-1.

Тема: Хобі та дозвілля.

Мета: розвивати комунікативні здібності, опрацювати лексико-граматичний тематичний матеріал з використанням методів інтерактивного навчання.

Завдання заняття є:

 •  навчальні
 • поглибити знання студентів із теми, поповнювати словниковий запас, опрацювати лексичні одиниці та створити умови для їхнього ефективного вживання у різних комунікативних ситуаціях;
 • розвивати комунікативні здібності шляхом читання,  аудіювання та говоріння  за тематикою ситуативного спілкування, вдосконалювати навички писемного мовлення;
 • практикувати граматичні навички.
 • розвиваюча
 • сприяти розвитку соціокультурної та комунікативної компетенції, пам’яті, уваги, спостережливості,  як важливих елементів розумової активності.
 • виховна
 • виховувати інтерес до корисних захоплень, прищеплювати усвідомлення необхідності раціонального планування власного дозвілля.

Тип навчального заняття: комбінований.

Місце проведення: аудиторія 315.

Відкрите заняття відвідали: заступник директора з навчальної роботи, голова циклової комісії філологічних дисциплін, викладачі циклової комісії.


Одним із основних стратегічних завдань національної освіти є виховання молоді в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності.

Заняття фізичною культурою та спортом мають велике значення у формуванні здорового способу життя, духовного та фізичного розвитку студентської молоді. Заняття фізичними вправами зміцнюють здоров’я, підвищують нервово-психічну стійкість до емоційних стресів, підтримують фізичну і розумову працездатність.

9 листопада викладач-методист Микола Йосипович Петенко провів відкрите заняття з навчальної дисципліни “Фізичне виховання” для студентів групи E-3.

Тема: Вдосконалення техніки гри у волейбол.

Мета: розвиток фізичних якостей: швидкості, спритності, витривалості.

Завданнями заняття є: 

– навчальні

 • повторити передачу м’яча двома руками знизу та зверху;
 • розучити прямий нападаючий удар;
 • закріпити навички нижньої прямої подачі;
 • провести навчальну гру.
 • оздоровчі
 • підвищення фізичної підготовленості та функціональної діяльності систем організму;
 • сприяти збагаченню рухового досвіду, загартовуванню, зниженню гіподинамії.
 • виховна
 • розвивати почуття солідарності, товариства, відповідальності;
 • сприяти розвитку взаємоповаги, взаємодопомоги.

Тип навчального заняття: навчально-тренувальний.

Місце проведення: спортивна зала коледжу.

Відкрите заняття відвідали: директор коледжу, заступник директора з навчальної роботи, завідувач навчально-методичним кабінетом, голова циклової комісії суспільно- гуманітарних дисциплін.