Економіка

Економічна освіта в коледжі спирається на сучасні принципи, форми і методи господарювання, економічну політику держави.

Підготовка фахівців за спеціальністю «Економіка» в Закарпатському лісотехнічному коледжі здійснюється з 1999 року.

У 2000 році відбувся перший випуск молодших спеціалістів. На даний час підготовлено багато молодих спеціалістів для виконання організаційної, статистичної, контрольної та інформаційної функцій на підприємствах та установах галузей національної економіки.     

 Випускники можуть працювати на посадах та виконувати професійні роботи диспетчера виробництва, техніка з планування, техніка з підготовки виробництва, техніка з праці, техніка з нормування праці, хронометражиста, ревізора з виробничо-технічних та економічних питань, помічника керівника підприємства (установи, організації), організатора діловодства, інспектора з цін.

Рівень кваліфікації випускників спеціальності «Економіка підприємства» характеризується їх конкурентоспроможністю на ринку праці, вони обіймають провідні посади на приватних підприємствах, в органах державної влади та місцевого самоврядування.   Головним завданням підготовки спеціалістів-економістів у коледжі є формування сучасного економічного мислення, задоволення потреб лісової, лісозаготівельної та деревообробної галузей України у кваліфікованих молодших спеціалістах-економістах, які б поєднували високу професійну майстерність із достатнім освітнім рівнем.

До складу циклової комісії економічних дисциплін входять: Любов Степанівна Голубка – голова циклової комісії економічних дисциплін, Ніна Федорівна Новак, Ігор Олегович Паньків, Мар’яна Федорівна Човганин, Габріелла Йосипівна Шуста, Тетяна Михайлівна Шимон, Катерина Омелянівна Алексій.

Освітній процес спеціальності «Економіка підприємства» спрямовано на здобуття студентом теоретичних та практичних вмінь та навичок з економіки та планування. Основу  спеціальності дають фахові дисципліни «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Планування та організація діяльності підприємства», «Статистика підприємства», «Економіка і нормування праці», «Ціноутворення», «Фінансовий облік», «Управління витратами», «Податкова система», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» та інші. 

Під час навчання в коледжі студенти-економісти здобувають робітничу професію оператора комп’ютерного набору. Випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання за обраною професією в Закарпатському навчально-науково-виробничому центрі Національного лісотехнічного університету України в м. Хуст, здаючи при вступі фахові тести, або в інших навчальних закладах.