Методична робота

Найдосвідченіший педагог 
ніколи не повинен спинятися на
досягнутому, бо якщо нема руху вперед, то неминуче 
починається відставання.

 
В.О. Сухомлинський

Кадрове, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу

Програми на виявлення плагіату: https://strikeplagiarism.com/uk/ https://unicheck.com/

Додатки до Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у методичних працях викладачів і студентів коледжу

Методична робота у Відокремленому структурному підрозділі «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж» – важлива складова освіти, система дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу коледжу. Необхідною умовою організації методичної роботи є врахування досвіду педагогів та аналіз результатів освітнього процесу в коледжі.

Мета методичної роботи: вдосконалення рівня педагогічної майстерності, формування професійної компетентності педагогів, розвиток особистої культури і творчого потенціалу, спрямований на підвищення якості освітнього процесу в коледжі й активне використання інноваційних технологій навчання.

До складу методичної ради входять: директор коледжу, голова методичної ради (заступник директора з навчальної роботи), заступник директора з виховної роботи, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій, завідувач навчально-методичного кабінету (секретар методичної ради).

Методична робота коледжу здійснюється за  такими  напрямами:

– сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача;

– аналіз стану викладання навчальних дисциплін;

– створення умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації, прояву творчого потенціалу та розвитку педагогічної компетентності викладачів і майстрів виробничого навчання коледжу;

– залучення педагогічних працівників до участі у науково-практичних конференціях, тренінгах, конкурсах, вебінарах з використанням можливостей сучасних інформаційно-цифрових технологій;

– проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;

– введення нових педагогічних підходів до організації освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання;

– поповнення, вдосконалення стану навчально-методичного забезпечення дисциплін, кабінетів;

– координація роботи циклових комісій;

– робота з молодими викладачами;

– організація роботи атестаційної комісії.

Основними формами методичної роботи в коледжі є:

  • засідання методичної ради коледжу;
  • засідання  циклових комісій;
  • методичні консультації;
  • тижні циклових комісій;
  • відкриті заняття; 
  • розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
  • створення навчально-методичних матеріалів;
  • взаємовідвідування навчальних занять та виховних заходів з їх подальшим обговоренням;
  • виставки педагогічних досягнень викладачів;
  • «Школа молодого викладача».

Інноваційна діяльність педагогічного колективу полягає в тому, що викладачі і майстри виробничого навчання запроваджують нові форми, методи навчання, практикують проведення різних типів навчальних занять, а саме: лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації, екскурсії тощо.

Методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної діяльності кожного викладача та майстра виробничого навчання, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

Індивідуальна форма методичної роботи є складовою самоосвіти педагога, здійснюється з урахуванням його професійних потреб, рекомендацій адміністрації коледжу, досвідчених педагогів. Її зміст – систематичне вивчення психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі методичної ради, методичних об’єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, виступ на засіданні педради.

Колективні форми методичної роботи: педагогічна рада, методична рада, теоретичні та практичні семінари, «Школа молодого викладача», педагогічні читання.

План роботи методичного кабінету на 2023/2024 н.р.

План роботи методичного кабінету на 2022/2023 н.р.

Графік роботи семінару молодих викладачів (2023/2024)

Семінар молодих викладачів

Графік роботи семінару молодих викладачів (2022/2023)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР: АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ –  ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОВЕДЕННЯ

6 грудня 2023 року в Закарпатському лісотехнічному фаховому коледжі відбувся навчально-методичний семінар з питань підготовки до акредитації освітньо-професійних програм у сфері фахової  передвищої освіти для підготовки фахового молодшого бакалавра. Модератором семінару був директор коледжу Михайло Липчей. У роботі семінару взяли участь: відповідальна особа за акредитацію освітньо-професійних програм Юрій Мороз, завідувач навчально-методичного кабінету Віталія Шпір, голова циклової комісії екологічних дисциплін Світлана Солдатенко, члени робочої групи з акредитації ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища» та запрошені керівники, їх заступники та методисти відокремлених структурних підрозділів Закарпатської області. В ході семінару обговорювалися питання змісту та структури ОПП, терміни їх оновлення, взаємодія зі стейкхолдерами, відповідність освітньо-професійних програм затвердженим стандартам фахової передвищої освіти тощо. 

Корисною інформацією про результати акредитації ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища» поділилася з присутніми завідувач НМК, а саме:

1) процедура подачі заяв про акредитацію ОПП до ДСЯОУ;

2) заповнення критеріїв самооцінювання ОПП;

3) контрольні заходи, оцінювання здобувачів освіти та академічна доброчесність;

4) кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної програми;

5) освітнє середовище та матеріальні ресурси;

6) внутрішнє забезпечення якості освітньої програми;

7) прозорість та публічність.

За кожним з названих критеріїв було озвучено важливі положення, а також визначено сильні та слабкі  сторони програми, окреслено  рекомендації з їх удосконалення.

Віталія Шпір, презентуючи експертні висновки з ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища», акцентувала на тому, що у звіті експертної групи надано рекомендації про більш потужне залучення роботодавців до освітнього процесу.   Відзначимо, що основною метою даного семінару був обмін інформацією й досвідом щодо особливостей розробки освітньо-професійних програм, якою поділилися голова циклової комісії екологічних дисциплін Світлана Солдатенко. У своєму виступі вона озвучила основні зауваження та рекомендації експертної групи щодо удосконалення ОПП.  Насамкінець, Юрій Мороз  – заступник директора з навчальної роботи, надав присутнім чіткі рекомендації щодо підготовки до акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми.  Учасники навчально-методичного семінару отримали слушні рекомендації та вагомі знання, які знадобляться їм при акредитації освітньо-професійних програм.


На педагогічній раді директор нагородив педагогічних працівників грамотами за професійну майстерність, відданість професії, кропітку працю та успішну реалізацію поставлених цілей, відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків.