Методична робота

Найдосвідченіший педагог 
ніколи не повинен спинятися на
досягнутому, бо якщо нема руху вперед, то неминуче 
починається відставання.

 
В.О. Сухомлинський

Методична робота у Відокремленому структурному підрозділі «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж» – важлива складова освіти, система дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу коледжу. Необхідною умовою організації методичної роботи є врахування досвіду педагогів та аналіз результатів освітнього процесу в коледжі.

Мета методичної роботи: вдосконалення рівня педагогічної майстерності, формування професійної компетентності педагогів, розвиток особистої культури і творчого потенціалу, спрямований на підвищення якості освітнього процесу в коледжі й активне використання інноваційних технологій навчання.

До складу методичної ради входять: директор коледжу, голова методичної ради (заступник директора з навчальної роботи), заступник директора з виховної роботи, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій, завідувач навчально-методичного кабінету (секретар методичної ради).

Методична робота коледжу здійснюється за  такими  напрямами:

– сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача;

– аналіз стану викладання навчальних дисциплін;

– створення умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації, прояву творчого потенціалу та розвитку педагогічної компетентності викладачів і майстрів виробничого навчання коледжу;

– залучення педагогічних працівників до участі у науково-практичних конференціях, тренінгах, конкурсах, вебінарах з використанням можливостей сучасних інформаційно-цифрових технологій;

– проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;

– введення нових педагогічних підходів до організації освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання;

– поповнення, вдосконалення стану навчально-методичного забезпечення дисциплін, кабінетів;

– координація роботи циклових комісій;

– робота з молодими викладачами;

– організація роботи атестаційної комісії.

Основними формами методичної роботи в коледжі є:

  • засідання методичної ради коледжу;
  • засідання  циклових комісій;
  • методичні консультації;
  • тижні циклових комісій;
  • відкриті заняття; 
  • розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
  • створення навчально-методичних матеріалів;
  • взаємовідвідування навчальних занять та виховних заходів з їх подальшим обговоренням;
  • виставки педагогічних досягнень викладачів;
  • «Школа молодого викладача».

Інноваційна діяльність педагогічного колективу полягає в тому, що викладачі і майстри виробничого навчання запроваджують нові форми, методи навчання, практикують проведення різних типів навчальних занять, а саме: лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації, екскурсії тощо.

Методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної діяльності кожного викладача та майстра виробничого навчання, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

Індивідуальна форма методичної роботи є складовою самоосвіти педагога, здійснюється з урахуванням його професійних потреб, рекомендацій адміністрації коледжу, досвідчених педагогів. Її зміст – систематичне вивчення психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі методичної ради, методичних об’єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, виступ на засіданні педради.

Колективні форми методичної роботи: педагогічна рада, методична рада, теоретичні та практичні семінари, «Школа молодого викладача», педагогічні читання.