Положення

Положення про Відокремлений структурний підрозділ “Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України”

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про педагогічну раду

Положення про методичну раду

Положення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі

Положення про порядок забезпечення академічної доброчесності

Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Положення про організацію та проведення відкритих занять

Положення про порядок та умови обрання студентами переліку навчальних дисциплін із числа вибіркових

Положення щодо протидії булінгу (цькуванню)

Положення про циклову комісію

Положення про практичну підготовку студентів

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

Положення про школу молодого викладача

Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в методичних працях викладачів і студентів коледжу

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатків до них

Положення про атестацію бібліотечних працівників

Положення про навчальні кабінети та лабораторії

Положення про студентський предметний гурток

Положення про визнання результатів, здобутих у неформальній та інформальній освіті

Положення про адміністративну раду

Положення про академічну мобільність

Положення про апеляцію результатів підсумкового семестрового контролю знань студентів

Положення про бібліотеку

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про організацію фізичного виховання та масового спорту

Положення про рейтингову оцінку діяльності педагогічних працівників

Положення про самостійну роботу здобувачів освіти

Положення про стейкхолдерів

Положення про організацію інклюзивного навчання

Положення про систему управління охороною праці ВСП ЗЛФК НЛТУ

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Положення про розслідування нещасних випадків

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу ВСП ЗЛФК НЛТУ

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

Положення про батьківський комітет

Положення про відділення

Положення про куратора академічної групи

Положення про раду з профілактики правопорушень

Положення про студентський клуб

Положення про студентське наукове товариство

Положення про студентське самоврядування

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про кращого куратора

Положення про організацію виховної роботи

Положення про студентську раду гуртожитку

Положення про студентський гуртожиток